Jakie zmiany czekają na inwestorów w prawie budowlanym od 2022 roku?

Osoby planujące budowę domu lub innego obiektu budowlanego muszą przygotować się na liczne zmiany, które czekają na inwestorów od 2022 roku. Procedurę realizacji budowy i wszystkich etapów z nią związanych reguluje ustawa prawo budowlane. Dobra wiadomość jest taka, że od nowego roku pojawiło się sporo ułatwień w jej przepisach. Sprawdź, kto będzie mógł z nich skorzystać i czego dotyczy wprowadzona nowelizacja.

Prawo budowlane – przepisy, ustawy

Proces organizacji i prowadzenia budowy w Polsce reguluje ustawa z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. To blisko 150-stronicowy akt prawny dotyczący prowadzenia budowy, projektowania, rozbudowy i innych czynności związanych z powstaniem obiektów budowlanych. Ustawa określa także kompetencje organów administracyjnych w zakresie budownictwa.

Inwestorzy muszą mieć świadomość, że ww. ustawa to nie jedyny akt prawny regulujący sposób prowadzenia budowy w Polsce. Inną, ważną z punktu widzenia osoby podejmujących prace budowlane jest choćby Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która reguluje kwestię ustalenia warunków zabudowy.

Prawo budowlane w 2022 roku

Jeżeli planujesz budowę w 2022 roku warto zapoznać się z najnowszą aktualizacją przepisów budowlanych. Od 2022 roku wprowadzono szereg zmian, które mają istotny wpływ na prowadzenie budowy. Jedną z najważniejszych kwestii jest możliwość budowy domu do 70m2 na zgłoszenie.

Budowa domu do 70m2

Dzięki wprowadzonej nowelizacji budowa domu do 70m2 zwalnia z inwestora ze składania wniosku o pozwolenie na budowę. Nie oznacza to rezygnacji z jakiejkolwiek dokumentacji. Do urzędu należy złożyć zawiadomienie (zgłoszenie) o budowie domu. Przy takim metrażu inwestor zostaje również zwolniony z powoływania kierownika budowy. Do dokumentacji urzędowej będzie musiał natomiast złożyć kilka dodatkowych oświadczeń, w tym oświadczenie, że buduje dom dla swoich własnych potrzeb (ma wykluczyć to inwestycje deweloperskie), oraz oświadczenie o przejęciu na siebie obowiązku kierowania budową.

Zmiany w projekcie budowlanym

W 2022 roku obowiązują zmiany dotyczące podziału projektu budowlanego. Nie jest to już jednolity dokument, a podzielone na trzy części akta. Każda część odpowiada za inny obszar budowlany.

  • Projekt zagospodarowania działki lub terenu
  • Projekt architektoniczno-budowlany
  • Projekt techniczny

Wprowadzona zmiana ma na celu usprawnić proces wydawania pozwoleń na budowę i odciążyć częściowo organy administracyjne.

Pozostałe zmiany w prawie budowlanym 2022

Oprócz najważniejszych kwestii związanych z projektem i zgłoszeniem budowy, nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła kilka dodatkowych zmian. Najistotniejsze z nich to:

  • prace budowlane w obiektach wpisanych do rejestru zabytków – roboty budowlane, wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę.
  • zmiana sposobu użytkowania budynku – , do składanego zgłoszenia należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  • wprowadzenie limitu czasowego na wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 90 dni, i kar finansowych dla organów za niedotrzymanie terminu
  • likwidacja wzoru pozwolenia na budowę.